Αδειοδοτήσεις

 

✔  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

✔  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας βιοτεχνικών/βιομηχανικών δραστηριοτήτων

✔  Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων

 

Στα πλαίσια έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησής σας, αναλαμβάνουμε εξ’ ολοκλήρου τη σύνταξη όλων των απαραίτητων μελετών και τη διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών για την κατάθεση των  φακέλων στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Σε πρώτο στάδιο διενεργούμε έλεγχο για την καταλληλότητα των χώρων της επιχείρησής σας και στη συνέχεια παρέχουμε όλες οι απαραίτητες διευκρινίσεις αναφορικά με το εάν ο χώρος πληροί τις προϋποθέσεις για την αδειοδότησή του. Σε γενικές γραμμές τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα κάτωθι:

 • Αίτηση
 • Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  ή Δήλωση Ανάληψης Π.Π.Δ. 
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας Δόμησης περί υπαγωγής ή μη της θέση της σε συγκεκριμένες δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού.
 • Πράξη χαρακτηρισμού της έκτασης (στην περίπτωση της εκτός σχεδίου δόμησης)
 • Εγκρίσεις από τις αρμόδιες αρχαιολογικές Υπηρεσίες, για έργα που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α΄)
 • Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων (εάν υπάρχει)
 • Έκθεση γεωτεχνικού συμβούλου (ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας)
 • Τοπογραφικό διάγραμμα εξαρτημένο από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων (ΕΓΣΑ 1987) και διάγραμμα κάλυψης, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές για όλες τις κατηγορίες των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Χάρτης Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 1:5.000 με σημειωμένη τη θέση της εγκατάστασης.
 • Θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια, σύμφωνα με τη συναφή και παράλληλη σχετική νομοθεσία.
 • Πιστοποιητικό πυροπροστασίας
 • Προβλεπόμενα παράβολα
 • Το αποδεικτικό υποβολής της γνωστοποίησης μαζί με το αντίγραφο σώματος της γνωστοποίησης.
 • Σχεδιάγραμμα του καταστήματος που να φαίνονται καθαρά οι χώροι του καταστήματος με τα τ.μ. συμπεριλαμβανομένων χώρων υγιεινής για Α.Μ.Ε.Α.

 

  Επιστροφή στην σελίδα των Υπηρεσιών 

 

 

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ