Εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών - εκθέσεων

 

✔  Εκπόνηση ΜΠΕ για έργα κατηγορίας Α1, Α2

✔  Εκπόνηση ΜΠΕ για έργα κατηγορίας Β

✔  Εκπόνηση Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης για έργα εντός περιοχών Natura 2000

✔  Εκπόνηση μελετών βιολογικού καθαρισμού για βιοτεχνικές δραστηριότητες 

✔  Μελέτες διάθεσης αποβλήτων

 

Η διαδικασία εκτίμησης των δυνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την υλοποίηση έργων και δραστηριοτήτων καθώς και την υιοθέτηση σχεδίων και προγραμμάτων, αποσκοπεί στο να αξιολογούνται αυτές όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα πριν από τη λήψη των σχετικών αποφάσεων και να ενσωματώνεται η περιβαλλοντική διάσταση στις σχετικές αποφάσεις/εγκρίσεις.

Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 209/Α/2011)

Με την ΥΑ 1958/12 (ΦΕΚ 21/Β/2012) όλα τα έργα και οι δραστηριότητες για τα οποία απαιτείται περιβαλλοντική αδειοδότηση έχουν καταταγεί σε δυο κατηγορίες: την Α (η οποία υποδιαιρείται στις υποκατηγορίες Α1 και Α2) και την Β και σε 12 ομάδες κοινές για όλες τις κατηγορίες. Στην υποκατηγορία Α1 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενώ στην υποκατηγορία Α2 κατατάσσονται τα έργα και οι δραστηριότητες που ενδέχεται να προκαλέσουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η κατηγορία Β περιλαμβάνει έργα και δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από τοπικές και μη σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Οι ομάδες αυτές είναι οι ακόλουθες:
ομάδα 1η: Έργα χερσαίων και εναέριων μεταφορών
ομάδα 2η: Υδραυλικά έργα
ομάδα 3η: Λιμενικά έργα
ομάδα 4η: Συστήματα περιβαλλοντικών υποδομών
ομάδα 5η: Εξορυκτικές δραστηριότητες
ομάδα 6η: Τουριστικές εγκαταστάσεις και έργα αστικής ανάπλασης, κτιριακού τομέα, αθλητισμού και αναψυχής 
ομάδα 7η: Πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
ομάδα 8η: Υδατοκαλλιέργειες
ομάδα 9η: Βιομηχανικές και συναφείς εγκαταστάσεις
ομάδα 10η: Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ομάδα 11η: Μεταφορά ενέργειας, καυσίμων και χημικών ουσιών
ομάδα 12η: Ειδικά έργα και δραστηριότητες

 

  Επιστροφή στην σελίδα των Υπηρεσιών 

 

 

NEWSLETTERS

         

ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙΤΕ